Saturday, 3 December 2016

1. ciklus studija: 1- 2 - 3 godina / Bachelors


1. ciklus studija (bachelor): Dodiplomski studij traje 3 (tri) godine (6 semestara, 180 ECTS bodova). Završetkom preddiplomskog Studija filosofije student stiče osnovna znanja iz filosofskih disciplina (logike, istorije filosofije, teorije spoznaje, etike, metafizike, filosofije nauke, filosofije vaspitanja) te razvija kritičko mišljenje, vještinu argumentovanog iznošenja sopstvenih i kritičku prosudbu stavova drugih. Studijem se stiče široko humanističko obrazovanje pogodno za nastavak cjeloživotnog obrazovanja i samostalnog učenja. Kod prvog stepena, s diplomom dodiplomskog studija, studenti (i kao profesori filosofije) su osposobljeni za obavljanje pomoćnih poslova u upravnim, konzularnim, kulturnim i drugim državnim ustanovama, medijskim agencijama i drugim oblastima gdje se traži kritičko javno mišljenje, sa stečenim opštim obrazovanjem i razvijenim discipliranim logičkim mišljenjem. Završetkom dodiplomskog studija filosofije se stiče akademski naziv univerzitetski/a prvostepenik/ca (baccalaureus/baccalaurea) filosofije.

(Broj redovnih studenata na ovom studiju prvog ciklusa je 30-40 pa i više neposredno nakon upisa, budžet je za više rangirane u smislu prosjeka ocjena iz srednje škole i rezultata sa prijemnog ispita, a u narednim godinama uslov za budžet i redovnost polaganja ispita)


Za smijer ,,filosofija" spisak predmeta je, pored i nešto drugačijih varijanti, bivao i sljedeći:


1. GODINA

(1. semestar): 

. Istorija filosofije 1 (antička: Platon - Država, Fedon, Odbrana Sokratova i sve u vezi njegovih dijaloga); 
. Logika 1 (Gajo Petrović - Logika) 
. Teorija saznanja (ili T. spoznaje)
. Uvod u filosofiju 1 (Karl Jaspers - Uvod u filosofiju, Filosofija egzistencije; Teodor Adorno -  Filosofska terminologija; Hegel - Predgovor i Uvod za istoriju filosofije; Martin Hajdeger - više različitih tekstova: Šta je to filosofija, Šta je metafizika, itd.; Karl Hajnc Folkman-Šluk - Uvod u filosofsko mišljenje ... + još)
. Demokratija i ljudska prava (Kastorijadis i drugi materijali)
. Engleski jezik 1 (IK, njemački, italijanski, itd.)

(2. semestar): 

. Istorija filosofije 2 (Aristotel - Metafizika, Politika, i što se stigne drugo; + razni udžbenici + Avgustin - Ispovijesti + udžbenici)
. Logika 2 (tekstovi iz istorije logike: Platon, Aristotel, Hjum, Lok, Dekart, Spinoza)
. Osnove metafizike (IK)
. Uvod u filosofiju 2
. Ruska filosofska misao (IK) ili Srpska filosofska misao (IK)
. Engleski jezik 2 (IK među ostalim jezicima)


2. GODINA

(3. semestar): 

. Istorija filosofije 3
. Ontologija 1
. Estetika 1
. Etika 1
. Filosofija istorije 1
. Engleski jezik 3 (IK ili drugi ili treći jezik)

(4. semestar): 

. Istorija filosofije 4
. Ontologija 2
. Estetika 2
. Filosofija istorije 2
. Filosofija prirode (IK) ili Pragmatička filosofija (IK)
. Psihologija (IK) (neophodna za kasniji profesorski rad u nastavi)


3. GODINA

(5. semestar): 

. Istorija filosofije 5
. Ontologija 3
. Filosofska antropologija 1
. Etika 2
. Filosofija umjetnosti
. Filosofija nauke 1

(6. semestar): 

. Istorija filosofije 6
. Ontologija 4
. Filosofska antropologija 2
. Filosofija nauke 2
. Metodika nastave filosofije (neophodna za kasniji profesorski rad u srednjim školama)
. Filosofija istočnih naroda (IK) ili Filosofija tehnike (IK)


seminarski radovi ili izlaganja (ekspozei) koje možete imati u ove tri godine, poput: 

- Uvod u filosofiju 1 (Habermas: Čemu još filosofija?)
- Filosofija prirode (,,Timaj” Platon)
- Filosofska antropologija (,,Simbolički oblici i bit čovjeka” Ernst Kasirer)
- Ontologija 3 (,,Filosofija muzike” Adorno)
- Etika 2 (,,Sartrovo shvatanje Slobode - Čovjek kao biće ništavila” Biće i ništavilo, Sartr)
- Metodika nastave filosofije za srednje škole (,,Vrijednost ceseja u nastavi filosofije”)
- Srpska filosofska misao (Bitak kroz srpsku f. misao: Branislav Petronijević, Ksenija Atanasijević i drugi)
- Etika 1 (Meister Eckhart i misticizam)
- Filosofija istorije 2 (Špengler: Propast Zapada)
- Istorija filosofije 3 (Dekartovo ,,Mislim, dakle postojim”
- Istorija filosofije 4 (Ostvarenje samosvijesti u Hegelovoj ,,Fenomenologiji Duha”)
- Istorija filosofije 5 (,,Šumski putevi - Doba slike svijeta” Hajdeger)
- Istorija filosofije 6 (Solovjev ,,Duhovne osnove života”)
- Filosofija umjetnosti (Ontološki o umjetnostima)

Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment