Saturday, 3 December 2016

2. ciklus studija: 4 i 5 godina - Master


2. ciklus studija: Diplomski studij traje 2 (dvije) godine (4 semestra, 120 ECTS bodova), magisterij ili master organizovan dvopredmetno, kao naučni ili nastavni smjer, prema specijalizaciji diplomskog studija koja donosi proširenje znanja iz dodiplomskog studija, osposobljavanje za samostalni istraživački rad i objavljivanje naučnih radova. Studenti koji su završili naučni smjer stiču specijalistička znanja koja ih osposobljavaju za naučna istraživanja u istraživačkim institutima, za rad na naučnim projektima, a naročito oni koji se bave temama iz filosofije i etike, stiču uslove za upis poslijediplomskog studija za doktorat. Studenti koji završe nastavni smjer stiču pravo za rad u srednjoškolskom obrazovanju, na fakultetu kao asistenti Profesorima. Nastava drugog ciklusa, dakle, traje manje nego u prvog, takođe se izvodi kroz predavanja i vježbe. 

Broj redovnih studenata na ovom studiju drugog ciklusa je 6-12. Nekad budžet nekad samofinansiranje. Na drugoj godini mastera čak se i smanji broj studenata, izabira se TEMA za master-rad kod određenog Profesora i valjalo bi ako se glavnina rada riješi do početka 10. semestra, kad se piše i prijava rada za studentsku službu i ostale (profesore i institucije) koji bi to trebali odobriti.


1. godina MASTER

(7. semestar): 

. Savremena filosofija 1
. Savremene ontološke teorije
. Savremene estetičke teorije
. Savremene etičke teorije
. Filosofija kulture (IK) ili Analitička filosofija (IK)

 (8. semestar): 

. Savremena filosofija 2
. Filosofska antropologija
. Filosofija umjetnosti
. Politička filosofija
. Filosofija jezika (IK) ili Primjenjena etika (IK)

+ seminarski ili ispitni radovi koje možete imati u 1. godini 2. ciklusa, poput: 

- Savremena filosofija 1 (Pojam Bitka kod Hajdegera)
- Savremene ontološke teorije (Platonovo nasljeđe)
- Savremene estetičke teorije (Filosofska potraga za izvorom umjetničkog djela)
- Savremene etičke teorije (Licem u lice s drugim)
- Filosofija kulture (Paideia - oblikovanje čovjeka)
- Savremena filosofija 2 (isto: Pojam Bitka kod Hajdegera)
- Filosofska antropologija (Čovjek u svijetu ideja, ljubavi, tjeskobe i brige)
- Egzistencijalna antropologija (isto: Čovjek u svijetu ideja, ljubavi, tjeskobe i brige)
- Filosofija umjetnosti (Umjetnost kao sastajanje sa sobom)
- Filosofija jezika (Mogućnosti kritike Hajdegerove apsolutizacije jezika)


(Broj redovnih studenata za narednu ili drugu godinu ovog, drugog, ciklusa se može samanjiti za duplo, npr. na 4.)

2. godina MASTER

(9. semestar):

. Moderna filosofija subjektivnosti
. Egzistencijalna antropologija
. Filosofske osnove pedagogije
. Filosofija tehnike (literatura: Gelen, Hajdeger, Bodrijar, Liotar, Nobert Viner, Volfgang Velš, Vilem Flusser, Richard Rorty, Valter Benjamin, Špengler, Vajceker)

(10. semestar): 

. Feministička filosofija (OK)
. Kritička teorija društva (IK)
. Marksistička filosofija (O)
. Izrada ,,master rada" (O)

Koji će predmeti biti zastupljeni to zavisi i od raspoloživih profesora na katedri, ali i moći nekog da progura svoje.

Ispiti se obavljaju kroz seminarske radove uz odbranu istih, a u nekim predmetima se traži i esej. Može se odabrati određen filosof i kroz prizmu njegove filosofije obrađivati većina predmeta ili ispita, ili pak odabrati grupaciju filosofa. Seminarski rad se sastoji od tridesetak otkucanih stranica A4 formata, a konsultacije sa Profesorom u zakazanim terminima. U izuzetnim slučajevima postoje i obimniji radovi, ako je studija obuhvatnija, poput, npr. Pojam Bitka kod Hajdegera, da prožima predmete iz dva semestra. Prije pristupnog ili seminarskog rada imaju i druge ispitne obaveze, pored obavezne prisutnosti na predavanjima i na vježbama rade se i eseji ili prikazi;

U 4 (10) semestru 2. ciklusa, tj. na drugoj polovini druge godine, uz preostala najviše dva nepoložena ispita, koji i imaju u posljednjem semestru, uz prethodno sve položeno, može se predati zahtjev za Odbranu Master-rada i privoditi kraju rad te priprema za Odbranu istog pred komisijom i uz vođstvo Profesora mentora. Master rad je od 60-80 stranica, font Times New Roman, ćirilica ili latinica, proijed 1.5, poravnanje teksta s obje strane, čikaški stil za fusnote i navođenja, itd. Rad se štampa u 6 primjeraka, mentoru i komisiji s dva člana po jedan, zatim 3 primjerka u arhivu. Odbrana rada najranije se može provoditi u julu, tj. nakon svih redovno položenih ispita ili nekad kasnije. Npr. u oktobru, što već kači narednu akademsku godinu. Dakle, 16 ispita + master ispit sedamnaesti.

Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment