Saturday, 3 December 2016

3. ciklus studija: Doktorat


3. ciklus studija: Poslijediplomski studij, doktorat. Da, i filosofija se svrstava u jedno od osnovnih polja naučnog istraživanja u području humanih nauka, iako, možda, ni nije nauka, čiji su rezultati relevantni i za područje društvenih i prirodnih nauka. Poslijediplomski doktorski studij filozofije na univerzitetu je po mnogima i opravdan. Poslijediplomskim doktorskim studijem filosofije se stiču specijalistička filosofska znanja i kompetencije unutar standardnih grana istraživanja (istorija filosofije, logika, metafizika, ontologija, epistemologija, etika, politička i pravna filosofija, filosofija jezika, filosofija nauke i tehnike, filosofija prirode, estetika, filosofija uma, itd.) te u njihovim međupodručjima, pa i interdisciplinarna znanja unutar dodirnih područja filosofije i pojedinih prirodnih, društvenih i humanističkih disciplina (fizike, biologije, kognitivne nauke, matematike, sociologije, psihologije, lingvistike, filologije i drugih). Moderno profilisan poslijediplomski doktorski studij, koji studentima/cama nudi specijalističko filosofsko znanje prenosi ga zajedno s jedinicama znanja iz drugih polja i područja života. Potreba za kadrovima koji su doktorskim studijem filosofije osposobljeni za istraživanja u polju filosofije i u bliskim područjima postoji prvenstveno u javnim naučno-istraživačkim institutima unutar humanističkih i društvenih nauka (Institut za filozofiju, Institut za primijenjena društvena istraživanja, Institut za društvena istraživanja, itd.) i na odsjecima za filosofiju filosofskih fakulteta na univerzitetima, te drugim fakultetima i ustanovama u području humanističkih, društvenih i prirodnih nauka (Zavodu za istoriju, filosofiju i sociologiju, nauke fizike i prirodno-matematičkog fakulteta, itd.). Poslijediplomski doktorski studij filozofije proizvodi i one kadrove koji, osim naučno-istraživačke, koji mogu igrati važnu stratešku ulogu u unaprijeđenju i reformi nauke i visokog obrazovanja u državi, metodološkim i konceptualnim artikulisanjem i pravdanjem osnovnih ciljeva i strategija razvoja, za što edukovani filosofi i imaju najbolje pretpostavke. Program ovog stepena traje tri godine. Postoje i drugi preduslovi za njegov upis i neometan tok. A Bogami je i preskupo, preko 10.000 tamo nečeg.

Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment