Tuesday, 20 December 2016

Krämer & Szlezák - Platonovo nepisano učenje


Aristotel u svojim spisima govori o postojanju Učiteljevog (Platonova) nepisanog učenja (agrapha dogmata) s Akademije. Knjiga Hansa J. Krämera ,,Platonovo utemeljenje metafizike”, je materijal tog nepisanog Platonovog učenja, prevodi je Profesor Borislav Mikulić. Ista je, kao i Slezakova (njemački filolog kao filosof) knjiga ,,Čitati Platona”, sinteza vannjemačkog dostignuća Tübingenske škole (Tibingenskog Univerziteta) 80-ih godina 20. vijeka u tumačenjima Platona i uvod za jedno novo cjelokupno izdanje Platonovog stvaralaštva. Prva temeljna studija Kramera je ,,Arete kod Platona i Aristotela” uz pomoć habilitacije Konrada Gaisera iz 1963. godine: ,,Platonovo nepisano učenje” i glavnog djela Thomasa Szlezáka: ,,Platon i pismovnost filozofije”, sve do danas. Na neki nači to je i novo hermeneutičko posmatranje nakon Gadamera. Kramer svoju knjigu naziva i ,,mali uvod u hermeneutiku Platonovih dijaloga”, u popratnoj riječi izdanja. Po Szlezáku pravi sadržaj Platonove filozofije premašuje formu dijaloga, i najautentičniji dokaz su sami dijalozi. Szlezák nije samo filosofski obrazovan filolog. 

Idealna država postoji i čovjek uređuje Dušu po njoj, što je Platon jasno rekao u svom spisu ,,Politeia”. Filosof uzornu državu nosi u sebi i takva država mu je cilj. 

Platon uskraćuje najviše filosofsko znanje u dijalozima - ono je rezervisano za usmenu predaju onima najbolje Duše, i Szlezák ne uvodi raspravu o nekim višim ili pravim sadržajima tog učenja, isti se ne mogu izvesti ili zaključiti samo na osnovu dijaloga. Po njemu (Szlezáku) kad ne bi bilo direktnih doksografskih izvještaja, i Aristotelovih, mi najčešće ne bismo na osnovu dijaloga mogli ni rekonstruisati, ni razumjeti, tačan sadržaj te ,,više” poduke Platonove nepisane filosofije. U nekom takvom odlučujućem smislu dijalozi Platonovi su i manjkavi, napominje on. ,,Čitati Platona” je knjiga u kojoj su upravo dijalozi ispitani tako pomno kao malo gdje u filosofskoj i književno-istorijskoj literaturi. Iz pećine, kao tmine neznanja, se ostvaruje prelaz u te više sadržaje. Kao strano tijelo dijaloga je ovo neizrecivo ili tajna nauka. Kao zamjenu za nepisano učenje Platon koristi dijaloški izraz i brojna književna sredstva, analogije, mitove, metaforu, ironiju, zagonetke. Platon je bio i veliki pisac. 

Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment