Tuesday, 6 December 2016

Sinarhizam (sinarhija)


Kako pojam sam govori trebalo bi da znači u saglasju s ARHE, prapočelnim, vladanje vrsno, suprotno od anarhičnog. Ovo je zamisao društva bez klasa i vladavine mudrih, a tu su i irski fabijanisti (Polaris), koji su već optuženi kao zavjerenici, po čijoj zamisli se stvara kontinuitet i postepenost u društvu ka socijalnoj pravdi.

Fabijansko društvo, socijalističkog usmjerenja, i britansko, dobilo je naziv prema sugestijama Franka Podmorea (1856-1910), engleskog pisaca i psihologa, nakon famoznog romana ,,Fabius the Delayer" (F. Fabius Cunctator) o Drugom punskom ratu Rima protiv Kartage (ili Punici kao feničanski predaci) i Hanibala gdje Rim krajnjim naporima osvaja svoju Slobodu. Hanibal je napadao tada i sa kopna, preko Alpa.

Malo kasnije, između dva velika svjetska rata. grupa Vivian Po-stel di Ma i Žan Kanido osnivaju grupu ,,Polaris” koja se nadahnjuje mitom o jednom Kralju Svijeta, a zatim predlažu i projekat sinarhije u kojoj je socijalna služba naspram kapitalističkog profita, i uklanjanje klasne borbe putem kooperativnih pokreta.

Sinarhija vidi vladavinu svijetom od strane elite prosvjetljenih, tzv. inicijata, kao svjetska vlada u formi institucije koja upravlja čovječanstvom na osnovu najviših duhovnih i društvenih principa. Ona je više od političkog pokreta jer podrazumijeva osjetljivost na istoriju i evoluciju ljudske rase. Neki bajkovito vjeruju u postojanje duhovno superiornih bića, prosvjetljenih i tajnih Majstora, poput onih iz duhovnog carstva Agarte ili Šambale u pustinji Gobi. Moto je: ,,Red nad haosom”. Za razliku od anarhije sinarhijom upravlja autoritet, koji kontroliše tri najvažnija segmenta društva: religiju, vojsku i obrazovanje. Edukacija je: kultura, umjetnost i nauka; zakon su: sud, policija, vojska i spoljni odnosi; ekonomija su: sindikati, vlade i radnička klasa. Najviša ambicija sinarhističke filosofije je društvo bez klasa, a odgovornost nad političarima imaju mudri. Društvo i država koji bi bili zasnovani na bilo kakvom robovskom obliku su beskorisni. Sinarhija je jedini model vlasti koji prevazilazi postojeći kapitalizam, feudalizam, demokratiju i monarhiju. Prvi korak prema sinarhizmu je ujedinjavanje država na principu prvo ekonomskih federacija, jer ekonomski interesi su materijalni stadijum ujedinjenja ljudskog društva u cjelini, a nad materijalnim oblicima se dalje grade drugi oblici ujedinjenja: kulture, inteligencije, zakona, kontrole, pa i religije. Sve se sprovodi evolutivnim metodima. Ova ujedinjavanja postepeno poništavaju granice država i svijet postaje jedno. Takođe, neophodno je živjeti u skladu sa prirodom, što je preduslov za ličnu i opštu sreću u društvu i na Planeti. Demokratijom, kažu, vladaju manipulativni demagozi, a taj oblik vlasti je loš koliko i monarhija, mala je razlika i više psihološka nego praktična. Šefovi država su lutke čije žice i udove pokreću interesne grupacije koje ih drže, čvrsto ili labavo. I u demokratskim zemljama korporacije i interesne grupacije novcem kontrolišu sve i takve kompanije jesu države za sebe. Komunizam i fašizam bili su samo neophodne faze evolucije, kontrakcije i ekspancije ljudske svijesti. I svaki oblik vlasti je tiranski dokle god sebe smatra vlašću, a ne službom, tj. dok se tako ne ponaša. Religija je element izuzetno duboko ukorijenjen u društvu, što se nikako ne može potcijeniti. Država i crkva su odvojene, ali samo formalno. Pojedinci čuvaju znanja, a vitalne informacije nikad ne dolaze do naroda, jer je dokazano kao beskorisno. Ova vizija društva obuhvata stvaranje jednonacionalne globalne ljudske populacije, čak do određenog datuma, kao i restauracija biosfere u stanje kakvo je bilo pre jednoga vijeka. Razvoj nauke je grubo sputan ekonomskim interesima, a religija je sputana zastarelom dogmom, obrazovanje je sputano očajem, a zakon vezan korupcijom. Velika populacija i industrijska aktivnost izazivaju izumiranje vrsta i uništavanje biosfere, a politička struktura, koja broji više stotina država, sa svim društvenim uređenjima i vladajućim aparatima, nad mnoštvom nacija, ograničava slobodu kretanja, komunikacija, razvoja obrazovanja, kulture. Zavisnost industrije od fosilnih goriva i energije koja se dobija iz nečistih i nesigurnih atomskih sistema prijeti da će se urušiti.

Fašistički način rješavanja ovakvog problema je depopulacija genocidom. Svaki sistem ima svoje rešenje. Pitanje je koliko i konzumerizam ima mogućnost da se obuzda. Komunizam bi ošišao sve glave koje štrče, religija svakoga ko ne vjeruje na ‚‚pravi način". Izazivanje globalnog rata je samo jedna moguća solucija. Sinarhističko rješavanje problema vladavine ne podrazumijeva neophodnost rata. Niti se sinarhistički modeli usklađuju sa idejama uništavanja i ubijanja. Meritokratski odabir upravitelja sistema nikada ne može biti potpuno jasan onima na nižoj grani hijerarhije. Upravo zato je hijerarhija graduirana i sama u sebi i u sistemima koje pokreće. Postoje hijerarhije na hijerarhijama, a da ‚‚niže" hijerarhije nisu ni svjesne ‚‚viših". Istinska vlast je potpuno skrivena u sinarhističkom modelu.

(Meritokratija je oblik oligarhijske vladavine u kojoj je vlast ograničena na osobe koje se od ostatka stanovništva razlikuju superiornim fizičkim ili mentalnim sposobnostima, odnosno zaslugama za državu, društvo ili organizaciju)

Strategija razvoja čovječanstva i evolucije planete je skrivena u umovima i svijesti skrivenih vladara, a ta strategija se ne oslanja samo na iskustvo istorije i inteligenciju nauke i filosofije, već i na duhovne uticaje. Ko može vladati post-industrijskim svetom? Istorija pokazuje da se nove civilizacije obično uzdižu na ruševinama i po propasti prethodne. Kad se uključi ideja globalnog rata sveo bi, vjerovatno, tu naciju na šačicu ljudi koja ne bi imala kompletan sistem, niti vlast, ni dovoljan broj populacije da postoji kao nacija. Svjetske religije, same po sebi su vrlo militantne i agresivne, kako u domenu elitizma tako i na ekonomskom planu. Kao zatvoreni sistemi one će se u određenom momentu raspasti ili raspršiti, ili će svojom agresivnošću gurati svijet u propast sukobom sa ‚‚oponentima" vjere, a zbog dominacije nad populacijom i ekonomskim elementima. Masonerija, kao globalna organizacija, ima najsnažniju tradiciju tajnosti, smisla predodređenosti i dokazala je sposobnost da uspostavlja nacije prema masonskim principima i redu. Tokom istorije Masoni su bili članovi vlada, službi, vojske i poslovanja na svim nivoima i svojim uticajem su usmjeravali razvoj događaja, poseduju potencijal u smislu inteligencije i moralnosti, za upravljanje cjelokupnim sistemom. Gotovo sve vlasti, gotovo svih država na svijetu jesu sastavljene od Masona. Masonerija je prvi i najevidentniji sloj sistema Sinarhije. Ipak, Slobodno zidarstvo predstavlja samo školu u kojoj se određeni ljudi razvijaju kvalitetnim obrazovanjem, te odakle tek pojedini bivaju uključeni u više hijerarhije sinarhističkog modela, a zbog svoje veze sa ‚‚profanim" svijetom, Slobodno zidarstvo je i polje dejstva kroz koje djeluju sinarhistički uticaji. Masonerija ne kroji sudbinu svijeta, ona je samo sprovodi. Svako tajno društvo posjeduje specifičnosti za domen u kome tajno postoji, počevši od klubova u školama i univerzitetima, klubova po ekonomskim i socijalnim standardima, tajnih društava religiozne, hermetičke i okultne prirode i drugog. Svaka struktura ima dodirni sloj sa materijalnim svijetom, tzv. ‚‚Spoljni red", a masoni tako imaju ‚‚Plave" Lože", nad njima ‚‚Crvene", a nad tim, čega ni Masoni nisu svjesni, druge nadmasonske strukture kojima samo rijetki, meritokratski odabrani, pripadaju.

Šta bi bilo pravednije po društvo nego da vladaju najsposobniji, a u čiju bi sposobnost i te kako ulazila moralna dimenzija. Aristokratija u pravom smislu riječi, ali bez protekcije, koliko je čovjek sposoban za to na ovom nivou svjesnosti. Ovo su ideje približno slične Platonovim (izloženim u ‚‚Republici") po kome vlast kontroliše prosvjetljena elitna grupa u domenima religioznih, društvenih, političkih i ekonomskih institucija. Najveća Sent-Iv-ova (francuski filosof) inspiracija su bili vitezovi Templari (preteča Masonerije) koje je predstavio kao potpuni primjer istorijskog ispoljavanja sinarhije. Sent-Iv d'Alvedr je imao bliske ezoterijske kontakte s predstavnicima evropskih i istočnjačkih (naročito hindu) inicijacijskih organizacija od kojih je preuzeo mnoge aspekte svoje doktrine. Njegov učitelj i inspirator bio je francuski ezoteričar Fabr d'Olive. Indijski filosofi mu predstavljaju svoju kulturu i društveno-političke koncepte koji navodno izviru i bivaju upravljani iz Agarte, duhovnog carstva. Impresioniran ovim konceptom u sinarhiju uključuje ideje o skrivenim Majstorima, Adeptima i Tajnim Inicijatima - upraviteljima i navigatorima sa unutrašnjih viših planova egzistencije. Ove ideje su snažno uticale i na religiozne filosofe tog doba: Helenu Blavatsku, Žerara Enkosa, Alis Bejli, Rudolfa Štajnera, Maksa Heindla i druge. Sinarhija je u srži društvene filosofije Martinističkog pokreta, utkana u Ordre Martiniste et Synarchique, koji postoji u izvjesnom broju zemalja svijeta. Martinistički redovi se po svojoj strukturi i filosofiji nadgrađuju nad Masonerijom. Novi Svjetski Poredak kao ustrojstvo svijeta sa jednom vlašću teži da se uspostavi prema modelima UN, EU, Svjetske trgovinske organizacije, SAD i sličnih, čija bi ekonomska vezanost bila nadgrađena teološkim znanjem, što je i uslov za sinarhističko društvo, tj. za zaokruživanje sistema je neophodno uvođenje novog religioznog i duhovnog elementa, koji se ostvaruje putem uticaja i povezivanja tajnih ekonomskih društava s tajnim okultnim bratstvima. Sen-Iv je uveo u shvatanja filosofa ideju o ‚‚korjenskim rasama" i naveo je postojanje izvjesnog ‚‚Velikog Bijelog Bratstva" kao vrha svih struktura sinarhije. Čovječanstvo, trenutno, predstavlja petu korjensku rasu, peti razvojni stadijum ljudske svijesti, a grupa Mudraca iz Velikog Bijelog Bratstva nadgleda ljudske aktivnosti i preko skrivenih struktura promoviše i sprovodi sinarhističke principe. Velikim Bijelim Bratstvom upravlja kralj svijeta, Rex Mundi.

Prema d'Alvedru, prvobitna vlast na Zemlji, u okviru našeg čovječanstva, pripadala je crnoj rasi, koji su sve bijele sa sjevera pretvorili u robove, šo je etapa ne sasvim jasne i nedovoljno detaljno opisane predistorije ljudske civilizacije. Eru crne rase dokrajčio je Arijevac, avatar Ram koji se pojavio na Sjeveru u vrijeme kada se sazviježđe Ovna nalazilo u sektoru zimskog solsticija (8000-6000. pne). Sent-Iv bijelu rasu i Arijevce u cijelini poistovjećuje s Keltima.

Ram na drevnom sakralnom jeziku znači ‚‚ovan''. On osniva imperiju koja obuhvata sve prethodne sakralne centre. Materijalan jaram crne rase bio je zbačen i na zemlji je zavladala bijela duhovnost. Ram je stvorio sistem vladavine Imperijom po trodijelnom uzoru, u skladu sa sakralnom i osnovnom idejom Trojstva. Na tri dijela je bio podijeljen i Veliki Sveštenički Kolegij, najviši organ vlasti u Imperiji koji je imao svoje analogone i odraze u različitim zemljama Imperije.

Prvi i najviši stepen Kolegija je proročki, čisto metafizički i transcendentan (kao danas u Damanhuru). To je stepen neposredne božanstvenosti, kralja svijeta, čiji je prototip sam bijeli avatar Ram, stepen potpune sinteze svih funkcija vlasti. U metafizičkim terminima, ovaj stepen odgovara prvom licu Trojice ili Apsolutu, transcendentnom principu, nad-biću.

Drugi stepen je sveštenički, sunčani, muški, sfera bića i svjetlosti, primalac nevidljivih uticaja proročkog plana, prilagođavajući ih nižim planovima pojavnog svijeta. On se odnosi na drugu hipostazu sv. Trojice, tj. na Sina. Simboli ovog stepena su bijela boja, ovan i imperijalni orao.

Treći stepen kolegija je carski, sfera Mjeseca, jer zemaljski carevi služe kao primaoci svešteničke svjetlosti i organizatori društvenog poretka u skladu sa ‚‚odraženim'' sunčanim uticajima sveštenika. Simboli su: bik, crvena boja, golubica i odgovara trećoj trojstvenoj hipostazi, Svetome Duhu. Ovdje glavnu ulogu, takođe, igra simbolizam žene i njenih reproduktivnih organa.

To je hijerarhija Ramove bijele imperije, koja odražava najčistiji poredak i uređenje metafizičkog Bića. Sve je zasnovano na univerzalnoj harmoniji i zakonima hijerarhije ‚‚svešteničkog čina i poretka''. Sent-Iv d'Alvedr je ovakvu strukturu nazvao sinarhijom, tj. suvlašćem (suvladavinom), čime se ističe sintetičko jedinstvo triju funkcija: Proročke, Svešteničke i Carske, a u pitanjima uređenja jedne Imperije. Upravo sinarhija predstavlja za d'Alvedra sakralni, duhovni, tradicionalni, religiozni i politički ideal koji se mora ostvariti usprkos svim vanjskim okolnostima, jer je u sinarhiji u najčišćem vidu ovaploćena apsolutna volja proviđenja koja ne zavisi od istorijskih konkretnosti. Nekoliko vijekova nakon Ramovog povlačenja s poslova upravljanja sakralnim (svetim) Imperijem, u Indiji dolazi do sakralno-političke katastrofe. Desio se ustanak princa Irshua, koji nije imao samo za cilj da osvoji vlast, na koju nije imao prava prema zakonima Rama, nego je izvršio i religioznu revoluciju, paradigmu svih kasnijih istorijskih revolucija, ustanak trećeg, carskog, stepena protiv dvaju viših, a naročito protiv drugog, Svešteničkog. Irshu ima pretenzije na cjelokupnu vlast u Indiji i proglašava dovoljnost samo jednog stepena, Carskog. Njegovom ustanku pridružili su se svi anarhični i antinomizmu skloni elementi, potomci Crnih kraljeva, nezadovoljni integracijom u sistem Rama, prestupnici kastinskih i religioznih propisa, služitelji kulta teleta koji je pethodio carskim reformama ovna i drugi. Simboli ustanka postali su crvena boja, bik i polumjesec. U Indiji su Irshu i njegove pristalice pretrpjeli poraz, ali talas Revolucije je zapljusnuo sve kontinente, stvorivši niz anti-svešteničkih i antitrojstvenih revolucija. Irshuizam se vidi i u osvajanju Egipta od strane Hiksa, u imperatorskom purpuru Rima, u najezdama turanskih obožavalaca bika (turkskih naroda) na obožavaoce ovna (Irance), itd. Sent-Iv povezuje irshuizam (cezarizam) s monoteizmom, a ramizam s trojnosti. Najviši kolegij ima tri stepena, a irshuistički monarhizam samo jedan. Irshuova revolucija u religioznoj sferi može biti određena kao odricanje transcendentnog principa i duhovne vlasti, što ne znači i ateizam.

Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment